Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Konferenciák

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Krisztianizáció: Identitás, mobilitás, kontinuitás

Tudományos konferencia

Pécs, 2016. október 14.

Milyen speciális esetekben, milyen történeti szituációkban, milyen motivációk nyomán jelenik meg és fejeződik ki a vizsgált korszakban élő egyének és közösségek keresztény identitása, akár más (pl. etnikai, katonai, államszervezethez kötődő) identitásokkal együtt, esetleg azokkal szembehelyezkedve?
Milyen mértékben beszélhetünk egységes, regionális vagy helyi sajátosságokat mutató keresztény identitásról különös tekintettel a liturgia, a szentkultusz(ok) és a jogélet területeire?
Milyen egyéni, egyházi közösségek által szervezett, illetve államilag támogatott missziós stratégiák rajzolódnak ki a vizsgált időszak társadalmaiban? Hogyan befolyásolja az egyes egyének, közösségek, népek írott forrásokban és anyagi kultúrában adatolható változó mobilitása (pl. vándorlások, missziós utak, zarándoklatok) a kereszténység terjedését, az egyházak szervezeti struktúrájának változásait? 
Milyen gazdasági, társadalmi, politikai és személyes pszichológiai tényezők motiválták a vizsgált társadalmak aktuális elitjét a krisztianizációt megelőző pogány(nak mondott) kulturális hagyományok részleges vagy teljes felszámolására, integrálására, akár a kontinuitás (részleges) fenntartására, akár a diszkontinuitás előmozdítására? Hogyan segítették ezt a folyamatot a liturgia változásai, vagy a szentek, ereklyék tiszteletének változatos aspektusai? Milyen mértékben, milyen eszközökkel, milyen kommunikációs csatornákon keresztül támogatta az elit anyagilag az egyház(ak)at az egyes korszakokban? 
A több mint 10 évszázadon átívelő, alapvetően a késő antikvitás, kora középkor és késő középkor időszakait megcélzó témakörök kiváló lehetőséget nyújtanak a különböző korszakokkal foglalkozó, illetve egyazon időszakot más és más tudományterület oldaláról megközelítő szakemberek véleménycseréjére. A rendezvény egyrészt folytatása a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága, a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Tudományegyetem Régészet tanszéke által 2015. november 12–13-án rendezett Archäologie und Identitäten – Archeology and Identities nemzetközi konferenciának, másrészt szorosan csatlakozik a Pécsi Egyetem 650 jubileumi ünnepségsorozatához, azáltal hogy Pécsett a középkorban is fontos identitásformáló tényező volt az egyetem és a kereszténység.